Podatkowi od nieruchomości podlegają budynki oraz budowle trwale związane z gruntem (podłożem). Tablice reklamowe wydają się spełniać definicję budowli. Jest nią obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane związane z obiektem, które zapewnia możliwość jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Prawo budowlane mówi, że budowlą są m.in. wolno stojące, trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe.

Tak więc decydując się na posadownienie tablicy reklamowej, powinniśmy również wziąć pod uwagę dodatkowy koszt związany z ekspozycją naszej reklamy. Oczywiście po przeczytaniu tego artykułu, wyciągniecie Państwo wnioski, że i ten kontrowersyjny przepis można próbować ominąć.

Tablica reklamowa, będąca budowlą w rozumieniu prawa budowlanego, jest opodatkowana podatkiem od nieruchomości, o ile jest związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nie ma przy tym znaczenia, kto prowadzi działalność czy właściciel gruntu, czy ten, kto budowlę na gruncie umieścił.

A może tablica reklamowa nie związana na stałe z gruntem?

Ponieważ do części składowych gruntu należą budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane, a reklamy bardzo często są umieszczane na fundamentach i są trwale związane z gruntem, nie mogą być odrębnym przedmiotem własności i innych praw rzeczowych.

Skoro zatem na dzierżawionym gruncie wzniesiono tablice reklamowe, które są z nim trwale związane, to jako część składowa gruntu stały się one własnością tego, kto jest właścicielem gruntu.

tablica_orlen
Przyklad tablicy reklamowej nie związanej na stałe z gruntem

A to oznacza, że właściciel gruntu będzie zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości od tablic reklamowych znajdujących się na jego gruncie, mimo że formalnie należą one do kogoś innego. Podatek zapłaci również od wydzierżawionego gruntu, i to według stawek przewidzianych dla działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają jedynie tablice reklamowe wolnostojące, które są trwale związane z gruntem. Władze samorządowe mogą żądać podatku od nieruchomości za tablice reklamowe stojące na gminnych gruntach tylko wtedy, gdy są one trwale związane z podłożem. Fakt ten zaś powinny każdorazowo wykazać w postępowaniu dowodowym.

W ostatnich miesiącach organy samorządowe (m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu) zaczęły wymagać od podmiotów prowadzących działalność w zakresie tzw. reklamy zewnętrznej zapłaty 2 proc. podatku od nieruchomości liczonego od wartości tablicy. Chodzi o wykorzystywane przez nie tablice reklamowe, które stoją na gminnych gruntach. Lokalne władze twierdzą, że tablice te są budowlami w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

styro_tablica_kanwod (1)

Co więcej, ich praktyka nie jest jednolita. Część samorządów uznaje, że budowlami, które podlegają opodatkowaniu, są wszystkie wolno stojące tablice reklamowe, niezależnie od konstrukcji. Inne traktują w ten sposób tylko niektóre rodzaje tablic. Prowadzi to do rosnącej liczby sporów z firmami zajmującymi się działalnością reklamową. Dla ustalenia, co powinno podlegać opodatkowaniu, konieczne było odwołanie się do definicji słownikowej, a ta stanowi, że budowla to skończona całość użytkowa wyodrębniona w przestrzeni i połączona z gruntem w sposób trwały.

Dla określenia, czy tablice reklamowe są budowlami, najważniejsze jest zatem ustalenie, czy są one trwale przytwierdzone do gruntu, czy też można swobodnie je przemieszczać.

W obecnym stanie prawnym właściciele tablic reklamowych posadownione na konstrukcjach obciążeniowych (nie związanych na stałe z gruntem) nie muszą płacić podatku od nieruchomości.

Uwaga !
W sytuacji różnych geolokalizacji posadowionych reklam i wewnętrznych przepisów i rozporządzeń  – należy sprawdzić ten aspekt w  odpowiednim do lokalizacji posadowienia tablicy –  urzędzie.

Similar Posts