REKLAMA W KRAKOWIE – JAK  ZAMONTOWAĆ?

W związku z dużą ilością pytań dotyczących montażu reklam w centrum Krakowa, postanowiliśmy trochę usystematyzować to zagadnienie i udzielić Państwu kilku wskazówek pozwalających (jak mamy nadzieję) zaoszczędzić trochę czasu i usprawnić procedurę zamontowania swojej reklamy w Krakowie, a zwłaszcza na Starym Mieście.

Zaczynając od początku, musimy przedstawić kilka dość istotnych faktów, dotyczących ekspozycji reklam, szyldów na terenie najbardziej prestiżowej części Krakowa, jakim jest obszar Starego Miasta.

Pierwszy fakt: 7 grudnia 2011 roku, weszły w życie przepisy o utworzeniu w Krakowie Parku Kulturowego “Stare Miasto”. Od tego momentu wszystkie tablice reklamowe, tablice informacyjne, szyldy i inne elementy graficzno – reklamowe instalowane w obrębie okolic Plant Krakowskich czyli bezpośrednio na Starym Mieście, muszą spełniać pewne kryteria i być zgodne z wytycznymi Uchwały Urzędu Miasta Krakowa i mieć akceptację Konserwatora Zabytków oraz Plastyka Miasta Krakowa. Głównym celem wprowadzenia obostrzenia w tej materii, było stworzenie w miarę spójnych przepisów umożliwiających poprawienie ogólnego wyglądu tej części Krakowa.

Reklama Kraków - fotografowanie z drona - zdjęcia lotnicze.

REKLAMY W KRAKOWIE – A KRAKOWSKI PARK KULTUROWY.

Jaki obszar obejmuje Krakowski Park Kulturowy ?

Park kulturowy obejmuje ścisłe zabytkowe centrum Krakowa, jego granica przebiega ulicami: Straszewskiego, Podwale, Dunajewskiego, Basztową, Westerplatte, Św. Gertrudy, Bernardyńską, fragmentem Bulwaru Wisły do ulicy Podzamcze łączącej się z ulicą Straszewskiego. Przepisy uchwalone przez Radę Miasta Krakowa 3 listopada 2011 roku mają skutecznie chronić tą część miasta przed niekontrolowaną zabudową i przed zalewem szpecących szyldów i reklam. Był to pierwszy milowy krok, mający na celu usystematyzowanie poczynań reklamowych przez poszczególne podmioty, tak aby wizerunek Starego Miasta, jako najbardziej reprezentacyjna część Krakowa, nie odbiegał w tej materii od standardów światowych.

Główne założenia wprowadzonej Uchwały a ekspozycja zewnętrzna reklam.

Właściciele lokali będą mogli umieścić na elewacji budynku tylko jeden szyld informujący o podmiocie i prowadzonej działalności. Znajdujące się na terenie parku znaki, tablice i szyldy nie będą mogły mieć jaskrawej kolorystyki ani odbijać światła.

Markizy i daszki trzeba będzie montować tak, by nie zasłaniały detali architektonicznych. wielkoformatowe reklamy umieszczone na rusztowaniach na czas remontu elewacji będą mogły wisieć na budynku nie dłużej niż rok.

Na dachów budynków frontowych, w miejscach widocznych z poziomu przechodnia od strony ulicy, zakazano ustawiania anten i masztów. Nie będzie można zmieniać wystroju elewacji budynków frontowych – kształtu dachów i wysokości kalenicy, a przebudowywane oficyny nie będą mogły być wyższe niż budynek frontowy.

Nie będzie można dowolnie zmieniać kolorystyki elewacji. Jeżeli dzięki badaniom historycznym lub konserwatorskim uda się określić tę pierwotną, trzeba będzie ją przywrócić.

Na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto zakazano ustawiania kiosków, z wyjątkiem obiektów przy przystankach komunikacji miejskiej. Z bram, przejść i przejazdów do budynków powinny zniknąć prowizoryczne stragany i stoiska handlowe. Według władz miasta obecnie w centrum Krakowa działa kilkadziesiąt takich punktów, w których sprzedawane są czapki, rękawiczki, rajstopy, parasole i okulary przeciwsłoneczne. Nie będzie można oferować do sprzedaży towarów przed budynkami oraz na ich elewacjach.

Zakaz ten nie będzie jednak dotyczył sprzedaży obrazów przy historycznych murach obronnych w rejonie Bramy Floriańskiej.

REKLAMA KRAKÓW – a Droga Królewska

Na Drodze Królewskiej – czyli w ciągu ulic Floriańskiej, Grodzkiej i Kanoniczej z wyłączeniem Rynku Głównego – nie będą mogły funkcjonować ogródki kawiarniane z parasolami. Właściciele, zarządcy nieruchomości i użytkownicy obiektów położonych na terenie Parku Kulturowego mają sześć miesięcy na dostosowanie się do przepisów. W tym czasie będą musieli zdemontować obiekty zlokalizowane niezgodnie z uchwałą i zmienić formy znaków, szyldów, nośników reklamowych i stoisk handlowych. Będzie to również czas na uzyskanie niezbędnych zezwoleń i opinii. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, park kulturowy to określony obszar powoływany w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej.

Z informacji podanych przez Urząd Miasta Krakowa wynika, że od wejścia w życie uchwały liczba elementów zaśmiecających przestrzeń publiczną na terenie Starego Miasta sukcesywnie maleje. Przykładowo na Rynku Głównym ilość legalnych szyldów, wysięgników, gablot, tablic i markiz wzrosła z 22% do 53,3%. Na ulicy Brackiej pod koniec 2011 roku tylko 7% reklam było zgodnych z nowymi zasadami, teraz ten odsetek wynosi prawie 60%. W sumie na terenie całego Parku Kulturowego Stare Miasto ponad 50% wszystkich elementów jest legalnych. Pozostałe są trakcie uzgodnień lub są usuwane i podlegają ciągłemu monitoringowi oraz działaniom zespołu zadaniowego ds. realizacji postanowień uchwały o Parku Kulturowym.

Na portalu internetowym “Magiczny Kraków” od dłuższego czasu jest aktywna akcja “Reklama za reklamę która ma promować Podmioty Gospodarcze, które zastosowały się do Uchwały i zalegalizowały swoje szyldy, tablice i inne formy reklam elewacyjnych i witrynowych. Już dzisiaj możecie Państwo zgłosić swoją Firmę do uczestnictwa w akcji promocyjnej. Po zarejestrowaniu i weryfikacji, Państwa reklama będzie prezentowana na portalu, z adnotacją o grafice zgodnej z założeniami “Parku Kulturowego…”

Od czego zacząć procedurę uzyskania zezwolenia? Pierwszym krokiem powinno być zaznajomienie się z treścią Uchwały o “Parku Kulturowego Stare Miasto”

Na podstawie powyższego dokumentu, należy przygotować projekt i wizualizację reklamy którą będziemy chcieli legalnie zamontować.

Poniżej lista dokumentów do złożenia:

Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

Wniosek (na druku stanowiącym załącznik do niniejszej procedury) osoby fizycznej lub jednostki organizacyjnej posiadającej tytuł prawny do korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków, wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu albo ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego, zawierający:

  1. imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy,
  2. wskazanie lokalizacji zabytku (numer ewidencji gruntów, numer posesji,
  3. projekt umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
  4. wskazanie przewidywanego terminu rozpoczęcia i zakończenia umieszczenia na zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,
  5. wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów,

Załączniki do wniosku:

  1. dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tego tytułu.
  2. projekt (zwymiarowany) urządzenia technicznego, tablicy, reklamy oraz napisu z uwzględnieniem jego lokalizacji na elewacji.
  3. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela.

Opłaty:

  • Opłata skarbowa:

a) od wydania pozwolenia wynosi 82 zł,

b) od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

  • Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku Banku Pekao S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej z informacją jakiej sprawy dotyczy należy załączyć do wniosku. NUMER KONTA – 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000

Forma załatwienia:

Pozwolenie lub odmowa wydania pozwolenia (w formie decyzji administracyjnej) na umieszczanie na zabytkach wpisanych do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów.

Termin załatwienia:

Nie później niż w ciągu jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Similar Posts