WARUNKI ZAMÓWIEŃ – DOSTAW I PŁATNOŚCI


Poniższe warunki dostawy i płatności dotyczą kontrahentów, z którymi nie zawarto odrębnych szczegółowych umów i zastępują wszystkie inne słowne lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności SamArt Jarosław Rozumek.

§1 WARUNKI DOSTAW, UMÓW I PŁATNOŚCI


 • Zamówienia na jakiekolwiek produkty, towary lub usługi oferowane przez SamART Jarosław Rozumek obowiązują wyłącznie po pisemnym potwierdzeniu ich przyjęcia do realizacji. Słowne ustalenia lub zapewnienia naszych pracowników co do warunków i zasad przyjęcia zlecenia do realizacji, są ważne tylko i wyłącznie po pisemnym przesłaniu zamówienia i pisemnej odpowiedzi z naszej strony dot. przyjęcia zlecenia do realizacji. Zamówienie powinno zostać złożone wraz z niepudzącym wątpliwości opisem przedmiotu zamówienia i konkretnymi wytycznymi dot. danej realizacji.
 • W przypadku nowych Kontrahentów bez historii współpracy, obowiązuje przedpłata w wysokości 100% wartości na indywidualne zamówienia. Przedpłata dokonywana jest na podstawie faktury vat proforma. Wpłata na konto jest równoznaczna z rozpoczęciem realizacji zlecenia.
 • Odroczone terminy płatności są stosowane dla stałych i rzetelnych Kontrahentów z pozytywną historią rozliczeń.
 • Gdy w przypadku konieczności podpisania odrębnej umowy, stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność finansową Zleceniodawcy, SamArt, ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń – a w razie odmowy odstąpić od umowy i realizacji zlecenia.

.

§2 FORMY, PROJEKTY, WZORY I ICH KOSZTY


 • Projekty, próbki, wzory, wydruki próbne i inne podobne prace wstępne przygotowujące zlecenie do realizacji, jeśli powstaną z konieczności ich przygotowania przed realizacją zlecenia finalnego, stanowią dodatkowy koszt – będą tym samym wliczane do rachunku Zleceniodawcy nawet w przypadku gdy zlecenie nie wejdzie do realizacji.
 • Standardowe ceny podawane w cennikach SamArt dotyczące prac projektowych, obejmują wykonanie zleconych prac i przekazanie ich klientowi w postaci plików zamkniętych (JPG, PDF, TIFF, PNG itp). Nie obejmują one przekazania plików źródłowych – otwartych. W przypadku chęci otrzymania kompletnej dokumentacji graficznej wraz z plikami źródłowymi – cena ich przekazania jest ustalana w odrębnej wycenie. Pliki źródłowe pozostają własnością firmy SamArt
 • Pobrane przez Zleceniobiorcę materiały i płyty CD służące do wytworzenia zamówionych towarów pozostają własnością Zleceniobiorcy i nie będą zwracane ani udostępniane osobom trzecim. Projekty podlegają ochronie prawnej w myśl ustawy o Prawie Autorskim.
 • Pliki i prace związane z wykonaniem zlecenia, Pracownia reklam Sam-Art przechowuje przez okres jednego miesiąca. Póżniej następuje ich zniszczenie, o czym nie mamy obowiązku powiadamiania zleceniodawcy.
 • Po wydrukowaniu zamówionego zlecenia, Sam-Art nie ponosi odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie 14 dni.
 • Druk zlecanej na pracy, przebiega w oparciu o dane dostarczone przez Zleceniodawcę. Pracownia reklam Sam-Art nie jest zobligowana do oceny ich prawidłowości. W przypadku potrzeby wykonania próbnych wydruków, kosztami ich realizacji może być obciążony zleceniodawca.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć SamArt, z wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniem osób trzecich do odszkodowania za naruszenie ich praw w tym: praw majątkowych, praw autorskich i innych pośrednich a nie wymienionych, oraz wyłączyć nas od odpowiedzialności za treści zawarte w drukowanych pracach. Wszelką odpowiedzialność za treści będące przedmiotem druku ponosi Zleceniodawca.
 • Jeżeli wykorzystanie powierzonych przez Zleceniodawcę do realizacji zamówienia materiałów wywoła roszczenia odszkodowawcze osób trzecich – zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Sam-Art ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.
 • Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia lub z zapłatą uzgodnionej zaliczki  SamART może wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru
 • Jeżeli zlecający druk – nie dostarczy wydruku kalibracyjnego z danego pliku Sam-Art nie bierze żadnej odpowiedzialności za oczekiwane przez zlecającego odwzorowania kolorów w drukowanej pracy.
 • Ustalona cennikiem cena netto nie obejmuje kosztu przesyłki i podatku VAT. W przypadku opóźnień płatności naliczamy ustawowe odsetki. Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki możemy wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru.

.

§3 PROJEKTY / WIZUALIZACJE – ZASADY WSPÓŁPRACY


 • Do realizacji zamówienia niezbędne są materiały źródłowe Klienta (najczęściej są to):
  a) Logo w wersji wektorowej – to znaczy możliwej do skalowania (np. .cdr, .pdf, .eps, .ai) b) Zdjęcia, grafiki, skany c) Treść oferty – w tym slogany, hasła reklamowe, dane firmy – wszystko co ma zawierać projekt. W przypadku braku składowych elementów projektu będziemy prosić o dostarczenie przygotowanych materiałów.
 • Termin wykonania usługi prac projektowych każdorazowo określany jest indywidualnie. W przypadku standardowego trybu po złożonym drogą mailową zamówieniu. Klient otrzymuje projekt w terminie 3-7 dni roboczych, chyba że ustalenia indywidualne stanowią inaczej. Termin otrzymania projektu liczony jest od momentu dostarczenia kompletu materiałów niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych (komplet tekstów i grafik).
 • Zamówienia na usługi, w tym prace projektowe – składane są e-mailowo na jeden z adresów firmowych. Ilość obsługiwanych zamówień i zapytań ofertowych powoduje, że korespondencja mailowa pozostaje jedyną możliwą drogą do złożenia formalnego zamówienia widocznego w naszym systemie.
 • Zamówienie w formie pisemnej powinno jasno określać przedmiot zamówienia, wraz czytelnym opisem projektu, jeśli ten nie wynika jasno z ciągłości korespondencji.
 • Prosimy dostarczać teksty w formie elektronicznej, możliwej do kopiowania i edycji (w dowolnym edytorze tekstów Word, Notatnik lub w wiadomości e-mail). Zdjęcia, skany, grafiki powinny być wybrane, uporządkowane, opisane w logiczny i spójny sposób.
 • Wycena wstępna projektu obejmuje od 2 do 3 poprawek projektowych. Dodatkowe prace, poprawki, zmiany i modyfikacje wpływają na wycenę ostateczną, o czym każdorazowo informujemy.
 • Lista poprawek powinna być czytelna i spójna oraz przesłana w całości e-mailem lub dostarczona do siedziby firmy. Jeżeli Klient redaguje poprawki w sposób utrudniający wykonawcy ich wprowadzenie (są nieczytelne, nieuporządkowane, przesyłane w częściach lub kolejne poprawki są sprzeczne z poprzednio zleconymi, to naliczane są dopłaty zgodnie z dodatkowym nakładem pracy).
 • Standardowa wycena projektu nie obejmuje usług takich jak: skanowanie, przepisywanie tekstów z wersji papierowej, wykonywanie zdjęć produktowych, wykonywanie fotomontaży, zaawansowana obróbka cyfrowa zdjęć i obrazów, selekcjonowanie zdjęć lub materiałów, rysowanie wszelkich bardziej złożonych form wektorowych, wektoryzacja logo, rysowanie mapek dojazdowych.

§4 WARUNKI REKLAMACJI TOWARU LUB USŁUGI


 • Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu zamówionego towaru sprawdza otrzymany towar, co do ilości, usterek / braków, cech / jakości i zagwarantowanych właściwości.
  • Oczywiste braki należy reklamować u nas w ciągu jednego tygodnia, poprzez pisemne zawiadomienie.
   Zleceniodawca ma obowiązek zwrotu reklamowanego towaru do naszej siedziby w celu potwierdzenia ewentualnych wad.
  • W przypadku uznanych reklamacji możemy obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od stwierdzonych wad. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej, Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika.
   Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę skutecznego dochodzenia odszkodowania.
  • Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru uznawanego przez zamawiającego za wadliwy.
  • Gwarancja niezmienności i trwałości koloru
   – standardowo udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na wydruki solwentowe w wersji twardej oraz 6 miesięcy na druk w wersji precyzyjnej bez laminacji ochronnej.
   Po zalaminowaniu ochronnym, okres gwarancyjny zostaje wydłużony do 24 miesięcy.
  • Gwarancje na trwałość wyklejanych reklam i aplikacji zewnętrznych:
   – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na trwałość klejonej grafiki.
   Nie dotyczy folii One Way Vision oraz grafik eksploatowanych w ekstremalnych warunkach zewnętrznych lub wewnętrznych
  • Gwarancja na konstrukcje reklamowe oraz montaże – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na elementy konstrukcyjne wraz z montażem.
  • Grafiki reklamowe drukowane na plandekach samochodowych – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na trwałość kolorystyki oraz aplikację drukowaną. Nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych.
 • Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Zleceniobiorcy.
 • Wszystkie podane wartości w cennikach – są wartościami netto do których należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT

Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy w Wieliczce lub Sąd Okręgowy w Krakowie.