WARUNKI ZAMÓWIEŃ - DOSTAW I PŁATNOŚCI

Poniższe warunki dostawy i płatności dotyczą kontrahentów, z którym nie zawarto odrębnych szczegółowych umów i zastępują wszystkie inne słowne lub pisemnie wyrażone warunki dostaw, płatności, gwarancji i odpowiedzialności Pracowni reklam Sam-Art.

Warunki dostaw, umów i płatności

 • Zamówienie obowiązuje po pisemnym potwierdzeniu przyjęcia. Słowne ustalenia lub zapewnienia naszych pracowników co do warunków i zasad przyjęcia zlecenia do realizacji są ważne tylko i wyłącznie po pisemnym przesłaniu zamówienia i pisemnej odpowiedzi z naszej strony dot. przyjęcia zlecenia do realizacji.
 • W przypadku, gdy po podpisaniu umowy stwierdzone zostaną fakty podważające wiarygodność finansową Zleceniodawcy Pracownia reklam Sam-Art, ma prawo żądać przedpłaty lub odpowiednich zabezpieczeń – w razie odmowy odstąpić od umowy i realizacji zlecenia.
 • Późniejszymi zmianami wprowadzonymi przez Zleceniodawcę, włącznie z wynikłymi z tego powodu przestojami maszyn obciążony zostanie Zleceniodawca. Jako późniejsze zmiany uważane są także powtórzenia odbitek próbnych, wymaganych przez Zleceniodawcę.

.

Formy, projekty, wzory i ich koszty

 • Projekty, próbki, wzory, wydruki próbne i inne podobne prace wstępne, jeśli powstaną z powodu Zleceniodawcy będą wliczane do rachunku nawet w przypadku nie otrzymania na to zlecenia.
 • Standardowe ceny podawane w cennikach SamArt a dotyczące prac projektowych, obejmują wykonanie zleconych prac i przekazanie ich klientowi w postaci plików zamkniętych (JPG, PDF, TIFF, PNG itp). Nie obejmują one przekazania plików źródłowych – otwartych. W przypadku chęci otrzymania kompletnej dokumentacji graficznej wraz z plikami źródłowymi – cena ich przekazania jest ustalana w odrębnej wycenie.
 • Pobrane przez Zleceniobiorcę materiały i płyty CD służące do wytworzenia zamówionych towarów pozostają własnością Zleceniobiorcy i nie będą zwracane ani udostępniane osobom trzecim. Projekty podlegają ochronie prawnej w myśl ustawy o Prawie Autorskim.
 • Pliki i prace związane z wykonaniem zlecenia, Pracownia reklam Sam-Art przechowuje przez okres jednego miesiąca. Póżniej następuje ich zniszczenie, o czym nie mamy
  obowiązku powiadamiania zleceniodawcy.
 • Po wydrukowaniu zamówionego zlecenia, Sam-Art nie ponosi odpowiedzialności za prace nieodebrane w terminie 14 dni.
 • Druk zlecanej na pracy, przebiega w oparciu o dane dostarczone przez Zleceniodawcę. Pracownia reklam Sam-Art nie jest zobligowana do oceny ich prawidłowości. W przypadku potrzeby wykonania próbnych wydruków, kosztami ich realizacji może być obciążony zleceniodawca.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Pracownię reklam Sam-Art, z wszelkich ewentualnych spraw związanych z roszczeniem osób trzecich do odszkodowania za naruszenie ich praw w tym:, praw majątkowych, praw autorskich i innych pośrednich a nie wymienionych, oraz wyłączyć nas od odpowiedzialności za treści zawarte w drukowanych pracach. Wszelką odpowiedzialność za treści będące przedmiotem druku ponosi Zleceniodawca.
 • Jeżeli wykorzystanie powierzonych Pracowni reklam Sam-Art przez Zleceniodawcę do realizacji zamówienia materiałów wywoła roszczenia odszkodowywawcze osób trzecich – zleceniodawca zobowiązuje się wyłączyć Sam-Art ze spraw o odszkodowanie z tymi osobami.
 • Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia lub z zapłatą uzgodnionej zaliczki Pracownia reklam Sam-Art może wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru
 • Jeżeli zlecający druk – nie dostarczy wydruku kalibracyjnego z danego pliku, Pracownia reklam Sam-Art nie bierze żadnej odpowiedzialności za oczekiwane przez zlecającego odwzorowania kolorów w drukowanej pracy.
 • Ustalona cennikiem cena netto nie obejmuje kosztu przesyłki, i podatku VAT. W przypadku opóźnień płatności naliczamy ustawowe odsetki. Jeżeli Zleceniodawca zalega z zapłatą poprzedniego zlecenia albo z zapłatą uzgodnionej zaliczki możemy wstrzymać lub przerwać realizację zlecenia lub odmówić wydania towaru.

Warunki reklamacji towaru lub usługi

 • Zleceniodawca niezwłocznie po otrzymaniu towaru sprawdza otrzymany towar, co do ilości, usterek / braków, cech / jakości i zagwarantowanych właściwości.
  • Oczywiste braki należy reklamować u nas w ciągu jednego tygodnia, poprzez pisemne zawiadomienie.
   Zleceniodawca obowiązek udostępnienia reklamowanego towaru naszemu przedstawicielowi celem potwierdzenia wady.
  • W przypadku uznanych reklamacji możemy obniżyć cenę lub dostarczyć towar wolny od wad. W przypadku otrzymania przesyłki uszkodzonej
   Zamawiający ma obowiązek sporządzenia protokołu szkodowego – podpisanego przez przewoźnika.
   Brak protokołu pozbawia Zleceniodawcę skutecznego dochodzenia odszkodowania.
  • Gwarancja niezmienności i trwałości koloru
   – standardowo udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na wydruki solwentowe w wersji twardej oraz precyzyjnej bez laminacji ochronnej.
   Po zalaminowaniu ochronnym, okres gwarancyjny zostaje wydłużony do 24 miesięcy.
  • Gwarancje na trwałość wyklejanych reklam i aplikacji zewnętrznych:
   – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na trwałość klejonej grafiki.
   Nie dotyczy folii One Way Vision oraz grafik eksploatowanych w ekstremalnych warunkach.
  • Gwarancja na konstrukcje reklamowe oraz montaże – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na elementy konstrukcyjne wraz z montażem.
  • Grafiki reklamowe drukowane na plandekach samochodowych – udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na trwałość kolorystyki oraz aplikację drukowaną. Nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych.
 • Za miejsce wykonania dostaw i płatności uznaje się siedzibę Zleceniobiorcy.
 • Wszystkie podane wartości w cennikach – są wartościami netto do których należy doliczyć aktualną stawkę podatku VAT

Wyłącznym sądem właściwym dla wszystkich sporów powstałych między stronami jest Sąd Rejonowy w Wieliczce lub Sąd Okręgowy w Krakowie.